#ပင္စင္ခံစားခြင့္ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား

#ပင္စင္ခံစားခြင့္ရရွိရန္ လိုအပ္သည့္ အေျခခံအခ်က္မ်ား
——————————————————–
ပင္စင္အက်ိဳး ခံစားခြင့္ရရွိရန္အလို႔ငွာ ေအာက္ပါ
အေျခခံအခ်က္မ်ားႏွင့္ညီညြတ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္ –
(က) ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ရပ္
တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း။
(ခ) ဖြဲ႕စည္းပုံျဖင့္ ခြင့္ျပဳထားသည့္ ရာထူးတြင္
အခ်ိန္ျပည့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း။
(ဂ) တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိသည့္လစာကို
ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွ က်ခံျခင္း။
(ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၃၂)

ပင္စင္အမ်ိဳးအစားမ်ား
———————-
ၿမိဳ႕ျပ ဝန္ထမ္းမ်ား ခံစားခြင့္ရွိေသာ ပင္စင္
အမ်ိဳးအစားမ်ားကို ေအာက္ပါအတိုင္း သတ္မွတ္သည္ –
(က) သက္ျပည့္ပင္စင္
(ခ) ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္
(ဂ) နာမက်န္းပင္စင္
(ဃ) ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္
(င) အထူးပင္စင္
(င-၁) ဒဏ္ရာအနာတရပင္စင္
(င-၂) အထူးမိသားစုပင္စင္
(င-၃) ကေလးမ်ားပင္စင္
(စ) မိသားစုပင္စင္
(ဆ) ေလွ်ာ့ေပါ့ပင္စင္

(က) သက္ျပည့္ပင္စင္
————————
တည္ဆဲဥပေဒတစ္ရပ္ရပ္ပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအရ
သီးျခားသတ္မွတ္သည္ ကိစၥမွတစ္ပါး အသက္(၆၀)ႏွစ္
ျပည့္ေသာအခါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ
သက္ျပည့္ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
{ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၃၃(က)}
***(အသက္-၆၀)/(လုပ္သက္-×××××)

(ခ) ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္
——————–
ဝန္ထမ္းသည္ လုပ္သက္ႏွစ္(၃၀)ျပည့္လၽွင္ ႏွစ္ျပည့္
ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
{ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ျပင္ဆင္သည့္
နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၁}
***(အသက္-×××××)/(လုပ္သက္-၃၀နွစ္)

(ဂ) နာမက်န္းပင္စင္
———————-
လုပ္သက္(၁၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိသည့္ ဝန္ထမ္း
သည္ မက်န္းမာ၍ တာဝန္ကိုဆက္လက္ မထမ္းေဆာင္
ႏိုင္သည့္အခါတြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ေဆးအဖြဲ႕၏
ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ နာမက်န္းပင္စင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
{ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၃၃(ဂ)}
***(အသက္-×××××)/(လုပ္သက္-၁၀နွစ္နွင့္အထက္)

(ဃ) ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္
————————-
ရာထူးတစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းလိုက္သည့္အခါ
ယင္းရာထူး၌ ခန႔္ထားသည့္ဝန္ထမ္းကို အျခားရာထူး
တခုသို႔ ေျပာင္းေရႊ႔ေနရာခ်ထားျခင္း မျပဳႏိုင္လၽွင္
ေသာ္လည္းေကာင္း ယင္းဝန္ထမ္းမွ ေျပာင္းေရႊ႕တာဝန္
ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵမျပဳလၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ ခံစားခြင့္ျပဳရမည္။
{နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥေပေဒ-၂၃၃(ဃ)}

(င) အထူးပင္စင္
——————
ဝန္ထမ္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မႈကို
အေၾကာင္းျပဳ၍ ေရာဂါရရွိသည့္အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊
ထိခိုက္အနာတရျဖစ္သည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ၊ မသန္စြမ္း
ျဖစ္သည့္ အခါတြင္ျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားေသာ
ေဆးအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ အထူးပင္စင္ခံစားခြင့္
ရွိသည္။
{နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥေပေဒ-၂၃၃(င)}

(င-၁) ဒဏ္ရာအနာတရပင္စင္
———————————
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္
ရာတြင္ျဖစ္ေစ၊ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းကို
အေၾကာင္းျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးတာဝန္ကို အေၾကာင္း
ျပဳ၍ျဖစ္ေစ၊ တစ္စုံတစ္ေယာက္၏ လက္ခ်က္ျဖင့္
ဒဏ္ရာရျခင္း၊ မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ ဒဏ္ရာရျခင္း
(သို႔မဟုတ္) ေရာဂါရျခင္းျဖစ္ပါက ဒဏ္ရာအနာတရ
ပင္စင္ ခြင့္ျပဳနိုင္ပါသည္။
*** ဝန္ထမ္းကြယ္လြန္ပါက မိသားစုပင္စင္
ခြင့္မျပဳရပါ ***

(င-၂) အထူးမိသားစုပင္စင္
——————————
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း
ေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ ရာထူးတာဝန္အရ ျဖစ္ေစ၊
တစ္စုံတစ္ေယာက္လက္ခ်က္ေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္)
မေတာ္တဆမႈေၾကာင့္ (သို႔မဟုတ္) ေရာဂါရရွိ
မႈေၾကာင့္ ေသဆုံးပါက က်န္ရစ္သူ ဇနီး၊ ခင္ပြန္း၊
သားသမီးမ်ားအား အထူးမိသားစုပင္စင္
ခြင့္ျပဳပါသည္။

(င-၃) ကေလးမ်ားပင္စင္
—————————
အထက္အပိုဒ္ပါ ေဖာ္ျပခ်က္အတိုင္း ဝန္ထမ္း
ကြယ္လြန္ခဲ့ပါက က်န္ရစ္သူ သား/သမီးမ်ားအား
အထူးပင္စင္နည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္နႈန္းထား
အတိုင္း ကေလးမ်ားပင္စင္ ခြင့္ျပဳပါသည္။
သားျဖစ္ပါက အသက္(၁၈)ႏွစ္အထိ၊ သမီးျဖစ္ပါက
အသက္(၂၁)ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳရပါမည္။

(စ) မိသားစုပင္စင္
——————–
ဝန္ထမ္းသည္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနဆဲတြင္ျဖစ္ေစ၊
အၿငိမ္းစားယူၿပီးေနာက္မွျဖစ္ေစ ကြယ္လြန္ခဲ့လၽွင္
က်န္ရစ္သူမိသားစုအတြက္ မိသားစုပင္စင္ကို သတ္မွတ္
ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
{နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၃၃(စ)}

(ဆ) ေလၽွာ့ေပါ့ပင္စင္
———————–
အသက္(၅၅)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းသည္
လုပ္သက္ႏွစ္(၂၀) ေက်ာ္လြန္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊
အသက္(၅၀)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းသည္
လုပ္သက္(၂၅)နွစ္ ေက်ာ္လြန္လၽွင္ေသာ္လည္းေကာင္း
ေလၽွာ့ေပါ့ပင္စင္ ခံစားခြင့္ရွိသည္။
သို႔ရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္၏ လိုအပ္ခ်က္အရ ေဖာ္ျပပါ
သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား မျပည့္မီေသာ္လည္း ေလၽွာ့ေပါ့ပင္စင္
ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။
{ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၃၃(ဆ)}

ပင္စင္ႏွင့္လုပ္သက္ဆုေငြတြက္ခ်က္ပုံ
—————————————
(၁) (၂၆.၃.၂၀၁၄)ရက္ေန႔မွစ၍ နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း
နည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၄၆ အရ ေအာက္ပါ
အတိုင္း ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္-
(၁-က) လုပ္သက္ဆုေငြခံစားခြင့္ရွိသည့္ လုပ္သက္
(၅)ႏွစ္ မျပည့္သည့္ကိစၥ။
***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
(၁၀၀%)

(၁-ခ) လုပ္သက္ဆုေငြခံစားခြင့္ရွိသည့္ လုပ္သက္
(၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၁၀)ႏွစ္ မျပည့္သည့္ကိစၥ။
***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
(၁၅၀%)

(၁-ဂ) လုပ္သက္ (၁၀)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္။
***** ပင္စင္လစာ
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
(၁.၅%)

***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
(၅၀%)

(၂) ကြယ္လြန္သူ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေအာက္ေဖာ္
ျပပါအတိုင္း တြက္ခ်က္ခြင့္ျပဳပါသည္-
(၂-က) လုပ္သက္ဆုေငြခံစားခြင့္ရွိသည့္ လုပ္သက္
(၅)ႏွစ္ မျပည့္သည့္ကိစၥ။
***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
(၁၀၀%)

(၂-ခ) လုပ္သက္ဆုေငြခံစားခြင့္ရွိသည့္ လုပ္သက္
(၅)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး (၁၀)ႏွစ္ မျပည့္သည့္ကိစၥ။
***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
(၁၂)

(၂-ဂ) လုပ္သက္(၁၀)ႏွစ္ႏွင့္အထက္။
(၂-ဂ/၁) ဇနီး/ခင္ပြန္း
————————
***** ပင္စင္
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
(၁.၅%)
(x)
(၃/၄) {{(×)3 (÷)4}}

***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
(၅၀%)
(သို႔မဟုတ္)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
(၁၂)
***** မ်ားရာကိုခြင့္ျပဳသည္။

***** ခံစားခြင့္ရွိသည့္ကာလ –
*** ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳသည့္ေန႔။
(သို႔မဟုတ္)
*** ကြယ္လြန္သည့္ေန႔ထိ။

(၂-ဂ/၂) အျခားမိသားစုဝင္မ်ား
———————————-
***** ပင္စင္
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
(၁.၅%)
(x)
(၁/၂) {{(÷)2}}

***** လုပ္သက္ဆုေငြ
(=)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
လုပ္သက္ႏွစ္
(x)
(၅၀%)
(သို႔မဟုတ္)
ေနာက္ဆုံးထုတ္လစာ
(x)
(၁၂)
***** မ်ားရာကိုခြင့္ျပဳသည္။

***** ခံစားခြင့္ရွိသည့္ကာလ
*** ဝန္ထမ္းပင္စင္ စတင္ခြင့္ျပဳ
သည့္ေန႔မွ (၁၅)ႏွစ္ထိ။

(၃) ဒဏ္ရာရျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္
ခြင့္ျပဳေသာဒဏ္ရာအနာတရပင္စင္၊ အထူးမိသားစု
ပင္စင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားပင္စင္သည္ လုပ္သက္ကို
အေျခခံ၍ တြက္ခ်က္ခြင့္ျပဳျခင္းမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာျပည္
အထူးပင္စင္ နည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳထားသည့္
ဇယားပါႏွုန္းထားမ်ားအတိုင္း ခြင့္ျပဳရပါသည္။ ဒဏ္ရာ
ရျခင္းႏွင့္ ေသဆုံးျခင္းအတြက္ခြင့္ျပဳေသာ ပင္စင္အက်ိဳး
ခံစားခြင့္မ်ားကို ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏
အမိန႔္ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္- ၂၀၈/၂၀၁၂ ျဖင့္ ျပင္ဆင္
သတ္မွတ္ထားပါသည္။

လုပ္သက္ ဆက္စပ္ခြင့္ျပဳျခင္း
——————————
အရာထမ္းအမႈထမ္းမ်ား၏ ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္
အလို႔ငွာ ရာထူးစုအမ်ိဳးအစားမတူေသာ္လည္း လုပ္သက္
ႏွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ေရတြက္ရမည္။ ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္
ရွိေသာ ျပတ္ေတာက္ေနသည့္ ကာလမ်ားကို ဆက္စပ္
ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူက ခိုင္လုံေသာအေၾကာင္းရွိပါက ပင္စင္
အက်ိဳးငွာ ဆက္စပ္ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။ ယင္းသို႔ခြင့္ျပဳရာတြင္
ယခင္လုပ္သက္သည္ အနည္းဆုံး တစ္ႏွစ္ရွိရမည္။
(နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၃၆)

ခ်ိဳ႕တဲ့ကာလျဖည့္စြက္၍ ေရတြက္ခြင့္ျပဳျခင္း
——————————————–
နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၄၄၊၂၄၅
အရ-
(က) ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ကို တြက္ခ်က္သည့္အခါ
ယင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ ႏွစ္ျပည့္ေသာလုပ္သက္ကို
သာ ေရတြက္ရၿပီး လစြန္း ရက္စြန္းမ်ားကို ပယ္ရမည္။
သို႔ရာတြင္ သက္ျပည့္ပင္စင္၊ နာမက်န္းပင္စင္ႏွင့္
ေလ်ာ္ေၾကးပင္စင္ ယူသည့္ကိစၥမ်ား၌ ဝန္ထမ္း၏
လုပ္သက္သည္ ေက်နပ္ဖြယ္ရွိလၽွင္ ထိုလစြန္း ရက္စြန္း
မ်ားတြင္ ႏွစ္ျပည့္ရန္လိုေနသည့္ ကာလကို –
(၁) ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴ းက (၆)လ
အထိ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။
(၂) ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အဖြဲ႕အစည္း အႀကီးအမွဴ းက
(၁၂)လအထိ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳနိုင္သည္။

(ခ) ေအာက္ပါကိစၥမ်ား၌ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္
လုပ္သက္၏ လစြန္း ရက္စြန္းမ်ားတြင္ ႏွစ္ျပည့္ရန္
လိုေနသည့္ ကာလကို ျဖည့္စြက္ေရတြက္ခြင့္မျပဳရ-
(၁) လုပ္သက္ဆုေငြခံစားခြင့္ရွိသည့္လုပ္သက္တြင္
ငါးႏွစ္ျပည့္ရန္လိုသည့္ကာလ
(၂) ပင္စင္အက်ိဳးခံစားခြင့္ရွိသည့္ လုပ္သက္တြင္
(၁၀)ႏွစ္ျပည့္ရန္လိုသည့္ကာလ
(၃) လုပ္သက္ ႏွစ္(၂၀)ျပည့္ ေလၽွာ့ေပါ့ပင္စင္
ခံစားခြင့္အတြက္ လိုသည့္ကာလ
(၄) လုပ္သက္ (၂၅)ႏွစ္ျပည့္ ေလၽွာ့ေပါ့ပင္စင္
ခံစားခြင့္အတြက္ လိုသည့္ကာလ
(၅) လုပ္သက္ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ ႏွစ္ျပည့္ပင္စင္
ခံစားခြင့္အတြက္ လိုသည့္ကာလ

မိသားစုပင္စင္ခံစားခြင့္အတြက္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္
——————————————————
(၁) နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား
-၂၄၈ အရ မိသားစုပင္စင္ ဦးစားေပးအစီအစဥ္မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္-

(က) (၁) ကြယ္လြန္သူ၏ က်န္ရစ္သူတရားဝင္
ပထမဇနီး (သို႔) တရားဝင္ခင္ပြန္း
(၂) တရားဝင္ဇနီး (သို႔) တရားဝင္ခင္ပြန္း
မရွိခဲ့ေသာ္ အသက္(၁၈)ႏွစ္ မရွိေသး
သည့္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးေသာ
တရားဝင္ သားသမီး (သို႔) အသက္
(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း
တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ေက်ာင္း တစ္ခုခု
တြင္ အခ်ိန္ျပည့္ ပညာသင္ၾကား လ်က္ရွိ
ေသာ အိမ္ေထာင္မျပဳရ ေသးသည့္
တရားဝင္သားသမီး
(၃) အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား မရွိခဲ့ေသာ္
အိမ္ေထာင္မျပဳရေသးသည့္ သမီး (သို႔)
မုဆိုးမျဖစ္ေနေသာ သမီး
(၄) အထက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား မရွိခဲ့ေသာ္
အိမ္ေထာင္လည္း မျပဳရေသးသည့္အျပင္
အသက္(၁၈)ႏွစ္ မျပည့္ေသးသည့္
အဖမဲ့ေျမး (သို႔) အသက္(၁၈)ႏွစ္ျပည့္ၿပီး
ျဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ေကာလိပ္
ေက်ာင္းတစ္ခုခုတြင္ အခ်ိန္ျပည့္
ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိေသာ အိမ္ေထာင္
မျပဳရေသးေသာ အဖမဲ့ေျမး

(ခ) အထက္အပိုဒ္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္အတိုင္း မိသားစု
ပင္စင္ကို ခံစားမည့္သူမရွိခဲ့ေသာ္ ေအာက္ပါပုဂၢိဳလ္မ်ား
ကို ခံစားခြင့္ျပဳနိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ကြယ္လြန္သူ
ဝန္ထမ္းႏွင့္အတူ မွီခိုေနထိုင္ခဲ့ရသူျဖစ္ေၾကာင္း
ခိုင္လုံသည့္ အေထာက္အထားကို တင္ျပမွသာ ခံစားခြင့္
ျပဳရမည္-
(၁) အမိအဖအရင္း
(၂) အမိအဖမရွိပါက ဝန္ထမ္း၏ အသက္(၁၈)ႏွစ္
မျပည့္ေသးသည့္ ညီ (သို႔) ညီမ (သို႔္)
အသက္(၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
တကၠသိုလ္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းတစ္ခုခုတြင္
အခ်ိန္ျပည့္ ပညာသင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ညီ
(သို႔)ညီမ။
(၃) နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၂)ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမရွိပါက
ဝန္ထမ္း၏ အိမ္ေထာင္မျပဳေသးသည့္ ညီမ
(သို႔) အစ္မ (သို႔) မုဆိုးမျဖစ္ေနသည့္ ညီမ
(သို႔) အစ္မ။
(၄) နည္းဥပေဒခြဲငယ္(၃)ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားမရွိပါက
ဝန္ထမ္း၏ အျခားေသာ ညီ (သို႔) အစ္ကို
(သို႔) ညီမ (သို႔) အစ္မ။

(၂) မိသားစုပင္စင္ကို ေအာက္ပါအေျခအေန
တစ္ရပ္ရပ္တြင္ ဆက္လက္ခံစားခြင့္ မရွိေစရ-
(က) က်န္ရစ္သူတရားဝင ္ခင္ပြန္း (သို႔္) ဇနီး သည္
ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
(ခ) ဝန္ထမ္း၏မိသားစုဝင္ အိမ္ေထာင္မျပဳရေသး
သည့္ အမ်ိဳးသား အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး သည္
အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္း
(ဂ) ဝန္ထမ္း၏ မိသားစုဝင္ မဟုတ္သူ။
(နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၄၉)

တစ္လုံးတည္းပင္စင္လဲလွယ္ျခင္း
———————————–
အၿငိမ္းစား၏ ပင္စင္လစာမွ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ
ကိုျဖစ္ေစ၊ အားလုံးကိုျဖစ္ေစ၊ တစ္လုံးတစ္ခဲတည္း
ပင္စင္အျဖစ္ လဲလွယ္ခြင့္ျပဳနိုင္ပါသည္။ တစ္လုံးတည္း
ပင္စင္လဲလွယ္ျခင္းကို ျမန္မာနိုင္ငံၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ
တစ္လုံးတည္းပင္စင္လဲလွယ္ေရး နည္းဥပေဒအရ
လဲလွယ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါသည္။
(နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒ-၂၄၂)

ေအာက္ပါ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လဲလွယ္
ခြင့္ျပဳပါသည္-
(က) အမ်ားဆံုး လဲလွယ္ခြင့္ျပဳသည့္ ပင္စင္လစာ
ေငြမွာ အၿငိမ္းစားရရိွသည့္ ပင္စင္လစာ၏
(၅၀%)လဲလွယ္ခြင့္ ျပဳနိုင္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္
က်ပ္(၅၀/-)ထက္ မပိုေစရပါ။
(ခ) ပင္စင္လစာ၏ (၅၀%)သည္ က်ပ္(၂၅/-)
ထက္ေလ်ာ့နည္းပါက က်ပ္(၂၅/-)ထိ လဲလွယ္
ခြင့္ ျပဳနိုင္ပါသည္။
(ဂ) အထူးနွစ္ျပည့္ ပင္စင္ျဖင့္ အၿငိမ္းစား ယူထား
သူ ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပင္စင္ယူသည့္ေန႔မွ
(၁၀)နွစ္အတြင္း တစ္လံုးတည္းပင္စင္
လဲလွယ္ခြင့္ မရိွပါ။
(ဃ) နာမက်န္းပင္စင္ကို ေဆးလက္မွတ္အဆင့္
(B)ျဖင့္ ရရိွသူမ်ားသည္လည္း ပင္စင္ယူသည့္
ေန႔မွ (၁၀)နွစ္အတြင္း တစ္လံုးတည္းပင္စင္
လဲလွယ္ခြင့္ မရိွပါ။
(င) ဂရုဏာေၾကးစရိတ္ ရရိွသူအား သာမန္အား
ျဖင့္ တစ္လံုးတည္းပင္စင္ လဲလွယ္ခြင့္ မျပဳပါ။
ပင္စင္စားအတြက္ အလြန္အမင္း နစ္နာေစ
ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္သာ အထူးကိစၥအေနျဖင့္
တစ္လံုးတည္းပင္စင္ လဲလွယ္ျခင္းကို ခြင့္ျပဳပါ
သည္။
(စ) တစ္လံုးတည္းပင္စင္ အျဖစ္ လဲလွယ္ေငြကို
လစဥ္ ထုတ္ယူေနေသာ ပင္စင္လစာမွ ရပ္စဲ
ရပါမည္။
(ဆ) ပင္စင္စား အသက္ (၈၀)ေက်ာ္ပါက
တစ္လံုးတည္း ပင္စင္ လဲလွယ္ခြင့္ မျပဳပါ။

ဂရုဏာေၾကးစရိတ္
——————–
အက်င့္စာရိတၱ ပ်က္ျပားျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊
လုပ္ငန္းတြင္ အရည္အခ်င္း မျပည့္ဝမႈေၾကာင့္
လည္းေကာင္း၊ ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္းခံရေသာ
ဝန္ထမ္းအား သက္ညွာစြာစဥ္စားၿပီးလွ်င္ ယင္းဝန္ထမ္း
သည္ အကယ္၍ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရသည့္ ေန႔တြင္
နာမက်န္း ပင္စင္ယူမည္ ဆိုပါက ရရိွနိုင္မည့္ ပင္စင္နွင့္
အၿငိမ္းစားယူမႈ ဆုေငြ၏ သံုးပံုနွစ္ပံု(၂/၃)ထက္မပိုေသာ
ေငြကို ခံစားခြင့္ ျပဳနိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ ဂရုဏာၾကးစရိတ္
ခြင့္ျပဳရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမွတဆင့္ ဘ႑ာ
ေရးနွင့္အခြန္ဝန္ႀကီးဌာန၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရပါ
မည္။ ဂရုဏာေၾကးစရိတ္ ရရိွသူ ကြယ္လြန္ပါက
မိသားစုပင္စင္ ခံစားခြင့္ မရနိုင္ပါ။
သာမန္အားျဖင့္ လစဥ္ပင္စင္ကို ပင္စင္နည္းဥပေဒ
သစ္ အပိုဒ္-၂(၂)အရ လုပ္သက္(၁၀)နွစ္ျပည့္မွသာ
ခံစားခြင့္ရိွသျဖင့္ လုပ္သက္(၁၀)နွစ္မျပည့္ပါက
ဂရုဏာေၾကးစရိတ္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ခြင့္ မရိွပါ။
{CSR-353 နွင့္ ပင္စင္နည္းဥပေဒသစ္ အပိုဒ္-၈(၂)}

ပင္စင္အျငိမ္းစားအား နိုင္ငံေတာ္မွ ေပးအပ္ထားေသာ
အခြင့္အေရးမ်ား
———————————————————-
ပင္စင္စားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခြင့္အေရးမ်ားကို
ခံစားခြင့္ရိွပါသည္-
(က) ပင္စင္စားတစ္ဦး၌ တင္ရိွေနေသာ ေၾကြးၿမီး
မ်ားအတြက္ ပင္စင္လစာကို တရားရံုးမွ
သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ဝရမ္းကပ္ျခင္း မျပဳရ။
{ျမိဳ႕ျပဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္
-၉၄၃(၅)}
(ခ) ပင္စင္စား တစ္ဦးအား ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ
စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းအရ အေရးယူ
အျပစ္ေပးျခင္း မျပဳရ။
{ျမန္မာျပည္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္း
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္-၂၀၉}
(ဂ) ပင္စင္လစာကို ပင္စင္စားနွစ္သက္ရာ
ေဒသတြင္ ထုတ္ယူခြင့္ ရိွသည္။
{ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္-၉၃၃}
(ဃ) တစ္နွစ္ထက္ေက်ာ္လြန္ျပီးပင္စင္ထုတ္ယူျခင္း
မျပဳပါက ပင္စင္လစာကို ဆက္လက္ထုတ္ေပး
ျခင္း မျပဳရပါ။ ပင္စင္စားမွ ရပ္ဆိုင္းထားခဲ႔
သည့္ ပင္စင္လစာကို ေတာင္းခံလာပါက
ပင္စင္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ပင္စင္ခြင့္ျပဳခဲ့သူ
အာဏာပိုင္ထံ အမိန္႔သစ္တစ္ရပ္ ေတာင္းခံ
ၿပီး သီးျခားအမိန္႔စာျဖင့္ ေငြေပးမိန္႔ ထုတ္ေပး
ရပါမည္။
{ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္-၉၅၆
နွင့္ ၉၅၇}
(င) ပင္စင္စားကြယ္လြန္သျဖင့္ မထုတ္ယူနိုင္ခဲ့
ေသာ ပင္စင္လစာက်န္မ်ားကို ပင္စင္စား၏
တရားဝင္ အေမြစား အေမြခံမ်ားအား ထုတ္ေပး
နိုင္သည္။
{ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္-၉၅၉ နွင့္
၉၆၀}
(စ) ပင္စင္စားတစ္ဦးသည္ ႀကီးေလးေသာ ျပစ္မႈ
တစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင့္ တရားရံုး၏ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္
ျခင္းကို ခံရလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးရြားေသာ မေလ်ာ္
ကန္သည့္ အျပဳအမူတစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္
လွ်င္ျဖစ္ေစ ယင္း၏ ပင္စင္လစာကို ရပ္ဆိုင္း
ထားရ ပါမည္။
{ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္-၃၅၁}
(ဆ) ပင္စင္စားသည္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံျခင္းမွ
လြတ္ေျမာက္လာပါက ရပ္ဆိုင္းထားေသာ
ပင္စင္လစာကို ျပန္လည္ေတာင္းခံ နိုင္ပါ
သည္။
{ျမန္မာျပည္ ထပ္ဆင့္ထုတ္ ၿမိဳ႕ျပဝန္ထမ္း
စည္းမ်ဥ္း ဥပေဒအပိုဒ္-၄၃}

ပင္စင္လစာအဆင့္ဆင့္တိုးျမွင့္လာျခင္း
—————————————-
အၿငိမ္းစားမ်ား ရရိွသည့္ ပင္စင္လစာေငြကို
ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ဆင့္တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါ
သည္-
(က) (၁.၄.၁၉၈၉)ေန႔မွစ၍ ပင္စင္လစာေပၚတြင္
ထပ္ေဆာင္း ခြင့္ျပဳသည့္ ယာယီေဆာင္းေငြနွင့္
အပိုေထာက္ပံ့ၾကးတို႔ကိုေပါင္း၍ ပင္စင္လစာ
အျဖစ္ သတ္မွတ္ခြင့္ျပဳပါသည္။
(ခ) (၁.၄.၁၉၉၃)ေန႔မွစ၍ အၿငိမ္းစားမ်ား ထုတ္ယူ
လွ်က္ရိွေသာ ပင္စင္လစာ၏ (၂၅%)တိုးျမွင့္
ခြင့္ျပဳ ခဲ့ပါသည္။
(ဂ) (၁.၁၀.၁၉၉၄)ေန႔မွစ၍ မိသားစုပင္စင္ ခံစား
လွ်က္ရိွေသာ ဇနီး/ခင္ပြန္းတို႔အတြက္ ပင္စင္
လစာကို အၿငိမ္းစားရရိွခဲ့ေသာ ပင္စင္လစာ
(၁/၂)နႈန္းမွ (၃/၄)နႈန္းသို႔ တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါ
သည္။
(ဃ) (၁.၄.၂၀၀၀)ျပည့္နွစ္မွစ၍ အၿငိမ္းစားမ်ား
ထုတ္ယူ လွ်က္ရိွေသာ ပင္စင္လစာ၏(၂)ဆ
နႈန္း တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
(င) (၁.၇.၂၀၁၁)ေန႔မွစ၍ အၿငိမ္စားမ်ား၏ ပင္စင္
လစာကို (၁.၁.၂၀၁၀)ေန႔တြင္ စတင္ခြင့္ျပဳ
ေသာ ဝန္ထမ္းလစာနႈန္းျဖင့္ ျပင္ဆင္
တြက္ခ်က္၍ တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
(စ) (၁.၄.၂၀၁၃)ရက္ေန႔မွစ၌ အၿငိမ္စားမ်ား၏
ပင္စင္လစာကို က်ပ္-၂၀၀၀၀/-နႈန္းေပၚတြင္
ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္၍ တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
(ဆ) (၁.၄.၂၀၁၄)ရက္ေန႔မွစ၌ အၿငိမ္စားမ်ား၏
ပင္စင္လစာကို က်ပ္-၂၀၀၀၀/-နႈန္းေပၚတြင္
ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္၍ တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။
(ဇ) (၁.၄.၂၀၁၅)ရက္ေန႔မွစ၌ အၿငိမ္စားမ်ား၏
ပင္စင္လစာကို က်ပ္-၄၅၀၀၀/-နႈန္းေပၚတြင္
ျပင္ဆင္တြက္ခ်က္၍ တိုးျမွင့္ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။

ဇနီး/ခင္ပြန္း မိသားစုပင္စင္ခံစားခြင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ
——————————————————
က်န္ရစ္သူ ***ခင္ပြန္း***သည္ (26.3.2014)ရက္
ေန႔ ***မတိုင္မီ*** ပင္စင္အျငိမ္းစားလစာ စတင္ခံစား
ပါက –

ထူးျခားမႈ
———-
***** ခင္ပြန္းသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ရပါသည္။
***** ဇနီးသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ (မရ)ပါ။
အိမ္ေထာင္ျပဳပါက အျငိမ္းစားပင္စင္လစာခံစား
ခြင့္ ပ်က္ျပယ္သည္။

က်န္ရစ္သူ ***ခင္ပြန္း***သည္ (26.3.2014)ရက္
ေန႔ ***(နွင့္)***ေနာက္ပိုင္းတြင္*** ပင္စင္အျငိမ္းစား
လစာ စတင္ခံစားပါက –

အထူးသတိျပဳရန္
——————
***** က်န္ရစ္သူ အျငိမ္းစားပင္စင္လစာ ခံစားသူ
ခင္ပြန္း/ဇနီးသည္ ေနာက္အိမ္ေထာင္ျပဳလို႔ (မရ)
ေတာ့ပါ။
***** အိမ္ေထာင္ျပဳပါက အျငိမ္းစားပင္စင္လစာခံစား
ခြင့္ ပ်က္ျပယ္သည္။
{နိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ-၂၄၉(က)}

ကိုးကား
> ပင္စင္ဦးစီးဌာန
> နိုင္င့ံဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒ
> edugeneralhelp.website

M.A.K.S

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *