သံသယျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ (၉) ခ်က္နဲ႔ ကံေကာင္းလာေတာ႔မယ္႔ သူတို႔ႏွစ္ဦး

သံသယျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ (၉) ခ်က္နဲ႔ ကံေကာင္းလာေတာ႔မယ္႔ သူတို႔ႏွစ္ဦး

December 18, 2017
ထိုင္းႏိုင္ငံ တရားရံုးခ်ဳပ္သိ့ု တင္သည့္ အယူခံအခဏ္း(၁) အေထြေထြျပဌာန္းခ်က္ ပုဒ္မ ၂၂၂- တြင္

ဥပေဒေၾကာင္းျခင္းရာကိုသာ ဆံုးျဖတ္ရန္ရွိသည့္အမွဳ႕တြင္ တရားရံုးခ်ဳပ္သည္ အမွဳ႕တြဲပါသက္ေသခံခ်က္မ်ားအေပၚ

အယူခံတရားရံုးက ေတြ႕ရွိသည့္အခ်က္အလက္မ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ ဆံုးျဖတ္ရမည္ -ဟုဖြင့္ဆိုထားရာ-

၁- မ်က္ျမင္သက္ေသလံုးဝ မရွိေသာအမွဳ႕

၂- ေသဒဏ္ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္

၃- မူလအခ်င္းျဖစ္ေနရာတြင္ သက္ေသခံ ရယူမွဳ႕နည္းလမ္း မက်ျခင္း-မျပည့္စံုျခင္း

၄-လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မဟုတ္ေသာ ေျဖာင့္ခ်က္ရယူမွဳ႕

၅-လြဲမွားေသာ DNA ရယူျခင္း/ပို႔ေဆာင္ျခင္း/ထိမ္းသိမ္းျခင္း/ စစ္ေဆးျခင္း ႏွင့္ ခြဲျခားျခင္း

၆- အေထာက္အထားတင္ျပရာတြင္ မျပည့္စံုျခင္း/ျပဳျပင္ျခင္း

၇-တရားလိုတင္ျပသည့္လူသတ္လက္နက္တြင္တရားခံမ်ား၏ လက္ေဗြရာ/ DNA မေတြ႕ရျခင္း

၈- သက္ေသခံ တယ္လီဖုန္းကုတ္နံပါတ္ရယူမွဳ႕ကိုလြဲမွားစြာျပဳခဲ့ျခင္း

၉- cctv မ်ားအေပၚအခ်က္အလက္ရယူရာမျပည့္စံုမလံုေလာက္ခဲ့ျခင္း

သံသယျဖစ္ေစေသာ အခ်က္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ထိုင္းႏိုင္ငံ အျမင့္ဆံုးတရားရံုးသိ့ု ဥပေဒအရအယူခံ ဝင္ေရာက္ခဲ့ေသာ

ျမန္မာလုပ္သား ဝင္း ႏွင့္ေဇာ္ တို႔၏ ေသဒဏ္က်ခံထားခံရေသာ အမွဳ႕-

တရားဥပေဒသည္ အမွန္ကို စီရင္ဆံုးျဖတ္သည္သာမက

ထိုသို႔ အမွန္တရားကိုစီရင္ဆံုးျဖတ္ေၾကာင္း အမ်ားျမင္ေစရာသည္ ဆိုေသာဥပေဒ ပါ အခြင့္အေရးကို

ဝင္းေဇာ္ထြန္း ႏွင့္ ေဇာ္လင္း တို႔ ခံစားႏိုင္ေစရမည္သာ-

Aung Myo Thant
==========================
#င​ေဒါင္​း

Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *