ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျဂိဳလ္တုစတင္လႊတ္တင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ျဂိဳလ္တုစတင္လႊတ္တင္

ျပီးေနာက္ စမ္းသပ္ကာလအျဖစ္ ယေန႔
ဒီဇင္​ဘာ ၁၉ရက္ေန႔မွ Happy New Year အထိ
အင္တာနက္မ်ားကို အခမဲ႔ သုုံးႏိုင္ပါျပီ
မိမိတို႔သုံးစြဲသည့္ပမာဏာကို
ျဖတ္ေတာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း
စမ္းသပ္ကာလတြင္ ေအာင္ျမင္ခဲ႔သည္ဆိုပါက
ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးကို ၂၀၁၈ ​​ေဖ​ေဖာ္​၀ါရီလမွစ၍
အင္တာနက္ အခမဲ႔ သုံးစြဲႏိုင္ေတာ့မည္
ျဖစ္ပါသည္။

ယခု စမ္းသပ္ကာလတြင္
အခမဲ႔သုံးစြဲလိုပါက
#124*5 ဟု commentတြင္ရိုက္ႏိုပ္ျပီး
မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ပါသည္။

Myanmar Internet Data Free ( ilie )
Cd

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *