လက္ေခ်ာင္းမ်ားကေျပာေသာ သင္ႏွင့္သင္၏ ခ်စ္သူအေၾကာင္း

သင့္ခ်စ္သူအေၾကာင္းကို သိရွိခ်င္ရင္ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြကို စီစစ္ ၾကည့္ႏိုင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ လက္ေခ်ာင္းေလးေတြက ေျပာတဲဲ့ သင့္ ခ်စ္သူအေၾကာင္းကို သိႏိုင္ဖို႔ ေအာက္ပါအခ်က္ (၃) ခ်က္ အတိုင္း ဆန္းစစ္ ၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ ၁။ လက္သူႂကြယ္က လက္ညႇိဳးထက္ ပိုမိုရွည္လွ်င္ အမ်ားအားျဖင့္ လက္သူႂကြယ္က လက္ညႇိဳးထက္ ပိုမိုရွည္တဲ့…