လင္ႀကီးက အလုပ္ကအျပန္ မိန္းမနဲ႔ လင္ငယ္ ခ်စ္ရည္လူးေနၾကတာ ပက္ပင္းမိလို႔ လမ္းမေပၚစြဲထုတ္ၿပီး သတ္လင္ႀကီးက အလုပ္ကအျပန္ မိန္းမနဲ႔ လင္ငယ္ ခ်စ္ရည္လူးေနၾကတာ ပက္ပင္းမိလို႔ လမ္းမေပၚစြဲထုတ္ၿပီး သတ္

လင္ႀကီးက အလုပ္ကအျပန္ မိန္းမနဲ႔ လင္ငယ္ ခ်စ္ရည္လူးေနၾကတာ ပက္ပင္းမိလို႔ လမ္းမေပၚစြဲထုတ္ၿပီး သတ္ ထိုင္းနိုင္ငံ SAMRONGTAI ျပည္နယ္ OLD RAILWAY RD ျမိဳ႕တြင္ Wasi Yongchaiyudh အမည္ရွိ အမ်ိဳးသားသည္ သူ၏ဇနီး Thunyarat Sathianthai နဲ႔ ေနာက္လင္ငယ္ Tinnakit…

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ အၾကား နီဘီရူျဂိဳဟ္က ကမၻာၾကီးကို ဝင္တိုက္ေတာ့မည္ဟု ေဟာကိန္းမ်ားထြက္ေပၚ

လာမည့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ အၾကား ျဂိဳဟ္ X (သို႔) နီဘီရူျဂိဳဟ္က ကမၻာၾကီးကို ဝင္တိုက္ေတာ့မည္ဟု ေဟာကိန္းမ်ားထြက္ေပၚလာသည္။ နီဘီရူသည္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၆၀၀ လွ်င္တစ္ၾကိမ္ ေနကိုလွည့္ပတ္လ်က္ရွိသည့္ ျဂိဳဟ္ၾကီးတစ္လံုးျဖစ္သည္ဟူသည့္ အဆိုမ်ားရွိသည္။ ယင္းျဂိဳဟ္သည္ ကမၻာထက္ ၁၀ ဆခန္႔ၾကီးမားျပီး…